conciliator salfin

Având în vedere prevederile Reg. A.S.F. nr. 4/2016 modificat prin Reg. A.S.F. nr. 9/2017 art. 12:

 (1) Orice persoană fizică poate să devină conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-FIN dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licență;

c) dispune de o bună reputație;

d) are pregătire profesională în soluționarea alternativă a litigiilor, atestată/certificată de către un organism legal abilitat în acest sens;

e) deține competențe profesionale în domeniul soluționării alternative a litigiilor și în domeniul în care își va desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital; dovada acestor competențe profesionale se face printr-un certificat de competențe emis de Institutul de Studii Financiare în urma examinării și/sau evaluării candidatului;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru alte infracțiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare, probată prin certificat de cazier judiciar;

g) nu a fost sancționată în ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobării/avizului pentru ocuparea funcției/poziției deținute;

h) nu este asociat sau acționar, nu desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/de colaborare, în cadrul societăților de asigurare și/sau de reasigurare, al societăților de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor;

i) nu este membru în organele de conducere ale asociațiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protecția consumatorului;

j) a depus cererea de înscriere tip împreună cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;

k) a fost validată, prin vot, de către Colegiul de coordonare, ca urmare a analizării documentelor ce au stat la baza cererii și susținerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare, conform art. 7 alin. (4).

(2) Înregistrarea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se realizează de către SAL-Fin, după aprobarea acestora de către Consiliul A.S.F., la propunerea Colegiului de coordonare, conform art. 9 alin. (1) lit. c).”

Taxa de înscriere în Registrul conciliatorilor este de 1.000 lei.

Pentru obținerea certificatului de competențe prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e) persoanele interesate se vor adresa Institutului de Studii Financiare. Mai multe informații: https://www.isfin.ro/cursuri/conciliator-sal-fin.

Formular înscriere (click pentru deschidere).

Dosarul complet se transmite scanat în format pdf, la adresa office@salfin.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *