Poate fi conciliator şi înscrisă în Registrul conciliatorilor al SAL-Fin persoana fizică care îndeplineşte, conform Regulamentului nr. 4/2016 cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă;

c) dispune de o bună reputaţie;

d) are pregătire profesională în soluţionarea alternativă a litigiilor, atestată/certificată de către un organism legal abilitat în acest sens;

e) deţine competenţe profesionale în domeniul soluţionării alternative a litigiilor şi în domeniul în care îşi va desfăşura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări şi/sau pensii private şi/sau piaţa de capital; dovada acestor competenţe profesionale se face printr-un certificat de competenţe emis de Institutul de Studii Financiare în urma examinării şi/sau evaluării candidatului;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare, probată prin certificat de cazier judiciar;

g) nu a fost sancţionată în ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobării/avizului pentru ocuparea funcţiei/poziţiei deţinute;

h) nu este asociat sau acţionar, nu desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/de colaborare, în cadrul societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, al societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor;

i) nu este membru în organele de conducere ale asociaţiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protecţia consumatorului;

j) a depus cererea de înscriere tip împreună cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;

k) a fost validată, prin vot, de către Colegiul de coordonare, ca urmare a analizării documentelor ce au stat la baza cererii şi susţinerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare, conform art. 7 alin. (4).

 

Înregistrarea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se realizează de către SAL-FIN, după aprobarea acestora de către Consiliul A.S.F., la propunerea Colegiului de coordonare, conform art. 9 alin. (1) lit. c).”

În prezent este deschisă selecția de conciliatori SAL-Fin doar pentru domeniile CAPITAL și PENSII.