Informare privind protecția datelor cu caracter personal efectuată de către SAL-Fin

SAL-Fin, cu sediu în Splaiul Independenței, nr.15, București, sector 5,tel 0727871252, fax:021.659.60.51 / 021.659.64.36, website: www.salfin.ro, email:office@salfin.ro, prin prezenta, vă informează despre prelucrarea datelor  cu caracter personal ale consumatorului ( de sevicii financiar non-bancare)  și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ((Regulamentul General privind Protectia Datelor) si cu Legea nr. 190/ 2018 pentru punerea in aplicare a Regulamentului General privind potectia datelor..

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul procedurilor administrate și organizate de către SAL-Fin, se realizează cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
 • Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
 • Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
 • Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
 • Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
 • Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

Temeiul legal și scopurile prelucrării

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute în cuprinsul dispozițiilor articolului 6 alin. 1 litera c) din Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR’’), SAL-Fin prelucrează date cu caracter personal cu scopul de a facilita procedura de soluționare alternativă a litigiilor, cadrul legal fiind reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 38/2015privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

SAL-Fin va putea prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cu consimțământul expres al acestora,exprimat în cuprinsul formularelor SAL-Fin.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt Secretariatul tehnic SAL-FIN, Comerciantul și Conciliatorul.

Secretariatul tehnic SAL-FIN, în vederea procesării cererii și a documentelor dumneavoastră va comunica datele cu caracter personal către următorii destinatari: comerciantul sesizat și conciliatorul desemnat, în scopul facilitării procedurii de soluționare a litigiului cu care ne-ați sesizat. În calitate de operator asociat, conciliatorul este obligat să facă informarea persoanei vizate în concordanță cu prevederile GDPR, ulterior desemnării acestuia pentru soluționarea litigiului dumneavoastră.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Circuitul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul procedurilor administrate și organizate de către SAL-Fin, se realizează cu respectarea fluxurilor informaționale care conțint date cu caracter personal stabilite și aprobate la nivelul entității SAL-Fin, în conformitate cu Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F..

Transferul de  date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumeavoastră cu caracter personal pe teritoriul Romaniei. În măsura în care SAL-Fin se va înregistra în  rețeaua FIN-NET, vom lua întotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Datele cu caracter personal prelucrate de SAL-Fin prin intermediul formularelor sau website-ului SAL-Fin includ:.Nume și prenume;
 • Codul numeric personal;
 • Domiciliul;
 • Detalii de contact – număr de telefon, adresă de email, adresă poștală, utilizator aplicație;

Elemente ale situției de fapt în relația cu comerciantul; Datele cu caracter personal prelucrate de SAL-Fin prin intermediul operatorului telefonic includ: numar de telefon, situatia de fapt expusă. Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, constituie o conditie de baza pentru ca SAL-Fin să poată desfășura în condiții optime procesul de solutionare a litigiului pe care l-ați sesizat și pentru ca dumneavoastra sa va fie furnizate serviciile entității. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va pune SAL-Fin in imposibilitatea de a derula procesul de soluționare si de a va furniza serviciile.

Totodată, prin furnizarea de orice alte documente sau informații pe care dumneavoastră le considerați relevante (nesolicitate de SAL-FIN) pentru soluționarea litigiului pe care ni l-ați sesizat care conțin date cu caracter personal, întelegeti și acceptați faptul ca acestea vor fi utilizate pentru prelucrarea acestora de catre SAL-FIN (stocare, divulgare către comerciant) în cazul dedus soluționării;

 • Conform art. 14 din Regulamentul GDPR, vă aducem la cunoștință faptul că SAL-Fin va primi din partea comerciantului toate informațiile necesare, inclusiv date cu caracter personal, precum și documente confidențiale ( ex:  contracte, anexe etc.) care există în posesia comerciantului și care au legătură cu prezenta cerere, în vederea facilitării procedurii de soluționare a litigiului.
 • Totodată, ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor din cadrul SAL-Fin, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucate și  stocate pe durata derulării procesului de soluționare, urmând ca la finalizarea dosarului acestea să fie păstrate timp de doi ani de zile în scop statistic și de raportare ( conform Ordonanța Guvernului nr. 38/2015), iar mai apoi arhivate pe o perioadă ce respectă termenele prevăzute pentru instanțele de judecată.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Persoana vizată are următoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de SAL-Fin;

Dreptul de acces – persoana vizată poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SAL-Fin, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, SAL-Fin va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale SAL-Fin;

Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – se aplică în situațiile reglementate expres de Regulamentul GDPR (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată putând obține ștergerea respectivelor date. De asemenea, dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, precum și în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea); În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, astfel, SAL-Fin nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor – respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în cadrul exercitării unei activităţi oficiale cu care este învestit SAL-fin.

Dreptul de a depune plângere – persoana nemulțumită de răspunsul /conduita SAL-Fin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și/sau justiției;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Pentru exercitarea drepturilor ce vă revin în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm să ne contactați printr-o cerere scrisă ( format fizic sau electronic) la adresa de e-mail  dpo@asfromania.ro sau pe adresa poștală Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, București.